Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Lublin-Zachód w Lublinie Mariusz Ćwikła
Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie
20-632 Lublin, Jana Sawy 6 lok. 01
tel. (81) 525-89-22

Zakres działania

Komornik wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych, oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 155, ze zm.);

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik, poza zadaniami określonymi wyżej wykonuje następujące czynności:

1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

2) sporządza protokół stanu faktycznego;

3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Podstawa prawna: art. 3 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 771 ze zm.)

2018. Komornik Sądowy Mariusz Ćwikła.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Skip to content