Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Lublin-Zachód w Lublinie Mariusz Ćwikła
Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie
20-632 Lublin, Jana Sawy 6 lok. 01
tel. (81) 525-89-22

Obszar działania

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 771 ze zm.) rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Mariusz Ćwikła działa w granicach ustalonych dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie tj. dla części miasta Lublin, poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, oraz dla gmin Jastków i Konopnica. Dokładny spis nazw ulic według właściwości SR Lublin-Zachód w Lublinie oraz SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku znajduje się pod tym linkiem.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 771 ze zm.) w sprawach:
1) wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących roszczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz zabezpieczenia roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, ze zm.;
2) wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Mariusz Ćwikła
20-632 Lublin, Jana Sawy 6 lok. 01


tel. (81) 525-89-22 fax: (81) 532-10-31


E-mail:
kancelaria@cwikla-komornik.pl

2018. Komornik Sądowy Mariusz Ćwikła.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Skip to content