Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Lublin-Zachód w Lublinie Mariusz Ćwikła
Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie
20-632 Lublin, Jana Sawy 6 lok. 01
tel. (81) 525-89-22

Informacje

W celu wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie wniosku egzekucyjnego (wzór w zakładce Wnioski do pobrania). We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.

W celu sprawnego i skutecznego przeprowadzenia egzekucji wierzyciel może wskazać majątek dłużnika.  Jeżeli wierzyciel nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik może wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień.

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego.

Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza się dłużnika przy zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji.

Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 kpc albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Mariusz Ćwikła
20-632 Lublin, Jana Sawy 6 lok. 01


tel. (81) 525-89-22


E-mail:
kancelaria@cwikla-komornik.pl

2018. Komornik Sądowy Mariusz Ćwikła.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Skip to content